ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

1. Linda Roos & Media, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 59167890, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als tekstschrijver.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan tekstschrijver zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, facturen, overeenkomsten en levering van diensten door of namens de tekstschrijver waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Tekstschrijver kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat het uurtarief, dan wel een overeengekomen pakketprijs vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, worden apart vermeld.
3. Indien niet met een vast tarief wordt gewerkt, zal in de offerte een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren op basis van ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Klant zal tijdig op de hoogte worden gebracht indien sprake is van meerwerk. Meerwerk zal pas worden uitgevoerd na overleg met klant.
4. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overeengekomen bedrag na levering voldaan. Tekstschrijver is gerechtigd in fases te factureren en de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Tekstschrijver heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
6. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Tekstschrijver is hierbij gerechtigd af te wijken van de WIK.
8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van tekstschrijver op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan tekstschrijver.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Tekstschrijver zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant vrijwaart tekstschrijver voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Tekstschrijver voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. In de offerte is een revisieronde meegenomen. Aangepaste wensen van de klant buiten deze revisieronde levert meerwerk op en zal als dusdanig worden gefactureerd.

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft tekstschrijver de mogelijkheid een workshop te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte van de tekstschrijver en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de workshop noodzakelijk zijn. Tekstschrijver maakt een wijziging zoals bedoeld zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.
2. Tekstschrijver behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door tekstschrijver wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
3. Annulering van een tekstopdracht door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering tussen zeven en vijf kalenderdagen voor aanvang wordt 25% van de kosten in rekening gebracht; annulering tussen vijf en twee dagen voor aanvang resulteert in facturering van 50% van de kosten en annulering vanaf twee kalenderdagen voor aanvang resulteert in de verplichting tot het volledig betalen van de geoffreerde kosten.
4. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: klant is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan tekstschrijver worden doorgegeven. Klant is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar tekstschrijver kosten heeft gemaakt.
5. In afwijking van hetgeen in lid 4 van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht is tekstschrijver gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar tekstschrijver redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van tekstschrijver jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Tekstschrijver is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Tekstschrijver is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de tekst.
4. Tekstschrijver is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een workshop.
5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
6. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een workshop, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
7. In het geval dat tekstschrijver een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door tekstschrijver aan klant in rekening is gebracht in de maand waarin de schade is ontstaan.
8. Klant vrijwaart tekstschrijver tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door tekstschrijver geleverde diensten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door tekstschrijver aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij tekstschrijver. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Klant komt een publicatierecht toe na volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
3. Klant is niet gerechtigd de content te gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen en andere media dan die zij zelf in eigendom hebben.
4. Klant is niet gerechtigd de geleverde content te bewerken, tenzij dit is overeengekomen met tekstschrijver.
5. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 4 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
6. Bij inbreuk komt tekstschrijver een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant tekstschrijver toestemming delen van de content te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Hierbij wordt te allen tijde de privacy van klant gewaarborgd en gelet op bedrijfsgevoelige informatie.
8. Tekstschrijver verleent klant een beperkt, persoonlijk, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de inhoud van een workshop te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
9. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan tekstschrijver en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Beeldmateriaal waarin delen van de inhoud van de workshop zichtbaar zijn mogen enkel in mate en met naamsvermelding van tekstschrijver worden gedeeld.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. Tekstschrijver behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.
2. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 12 Levering

1. Tekstschrijver spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de aangegeven, doch schatting van de levertijd in acht te worden genomen.
2. Content wordt standaard aangeleverd in een word document, zonder beeldmateriaal. Aangepaste wensen van klant kunnen een meerprijs opleveren.
3. Klant ontvangt een eerste versie van de content, waarna er in geval van eventueel gewenste revisies een twee versie wordt verzonden, voordat deze wordt aangemerkt als de definitieve versie.

Artikel 13 Klachten

1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan tekstschrijver. Zij streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.
2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al een revisie heeft plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van tekstschrijver.

Artikel 14 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de tekstschrijver en betrokken derden 12 maanden.